Szczególni patronowie

 

Wzorem dla naszego życia jest Najświętsza Maryja Panna, współofiarująca ze swoim Synem umierającym na krzyżu, siebie samą. Chcemy uczyć się od Niej wierności i zawierzenia, pokory i ofiarności. Nazywamy Ją Pierwszą Służebnicą Ołtarza, dlatego jest naszą szczególną patronką. Miriam

 

Józef

Św. Józef, patron życia wewnętrznego i opiekun Kościoła świętego. W Piśmie Świętym jest postacią mało widoczną, ale właśnie to "bycie na uboczu" świadczy o otrzymanym charyzmacie i wielkiej mądrości, którą uosabia. Od  św. Józefa opiekuna pragniemy uczyć się otwartości na Słowo Boże, i czerpać z jego wzoru wychowania i samowychowania.

 

Św. Benedykt, patron życia wspólnego i kultury chrześcijańskiej. Od niego uczymy się żyć we wspólnocie ludzkiej, mając świadomość szczególnej więzi z Bogiem Benedykt